**

SERVICE

Our service

การตรวจของที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นโดยเน้นองค์ประกอบการมองเห็นที่ดีที่สุดหลักๆ 3 อย่าง คือ

Refraction

คือ การตรวจสายตาที่เกี่ยวข้องกับแสงจากกระจกตาถึงจอรับภาพ

Binocular vision

คือ การตรวจการทำงานของ 2 ตา โดยเน้นที่กล้ามเนื้อตาและการรวมภาพ

Ocular health

คือ การตรวจสุขภาพตาพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น

Digital phoropter by Topcon

สำหรับตรวจสายตาอย่างละเอียด  รวมไปถึงตรวจความสมดุลของตาทั้งสองข้างและการเคลื่อนไหวของตา

Trial progressive lens set

สำหรับทดสอบเลนส์โปรเกรสซีฟ ซึ่งเรามีหลายรุ่นให้ทดลองก่อนซื้อจริง

Impressionist

ใช้สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ ซึ่งสำคัญมากในเลนส์โปรเกรสซีฟ

DNeye scanner

 ใช้สำหรับวิเคราะห์โครงสร้างตา ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น เพื่อหาสาเหตุของการเกิดความผิดปกติในการมองเห็น และตรวจวัดความดันตา

บริการตรวจสายตาอย่างละเอียดรวม 6 ขั้นตอน

1. การซักประวัติ (Patient History)

ซักประวัติการใช้แว่น ประวัติการมองเห็น ประวัติการใช้สายตา รวมไปถึงประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการมองเห็นเพื่อประเมินสาเหตุที่ส่งผลต่อการมองเห็นในเบื้องต้น

2. ตรวจการทำงานของตาเบื้องต้น (Preliminary Evaluation)
 • ตรวจการเคลื่อนไหวของตา (Visions Test) ทดสอบความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวของตาทั้ง 2 ข้างทั้ง 8 ทิศทาง 
 • ตรวจลานสายตาเบื้องต้น (Visual Fields) ทดสอบพื้นที่การมองเห็นและมุมมองของภาพ 
 • ตรวจตาเข/ ตาเหล่เบื้องต้น (Cover Test) ทดสอบสภาวะตาเข/ ตาเหล่ 
 • ตรวจตาบอดสี (Color Test) ทดสอบความสามารถในการแยกแยะสี เพื่อตรวจสอบภาวะการมองเห็นสีบกพร่อง 
 • ตรวจการเพ่งระยะใกล้ (Near point of accommodation) ทดสอบความสามารถในการเพ่งเมื่อมองในระยะใกล้ 
3. ตรวจหาค่าสายตาอย่างละเอียด (Refraction)

ตรวจหาความผิดปกติของสายตา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความผิดปกติในการมองเห็น ด้วยเครื่อง Phoropter ที่มีความละเอียดสูง โดยมีขั้นตอนการตรวจดังนี้ 

 • ตรวจความสามารถในการมองเห็นของตาแต่ละข้าง ทั้งระยะไกลและใกล้ (Visual Acuity) 
 • แยกแยะความผิดปกติของการมองเห็น ว่าเกิดจากปัญหาสายตาหรือสุขภาพตาด้วย Pinhole Test 
 • ตรวจหาค่าสายตาสั้น-สายตายาว-สายตาเอียงเบื้องต้นด้วย Digital phoropter by Topcon
 • ตรวจหาค่าสายตาสั้น-สายตายาว-สายตาเอียงอย่างละเอียด ด้วยกระบวนการ Subjective Refraction 
 • ตรวจหาค่าสายตายาวตามวัยในขณะมองใกล้ด้วย BCC (Addition) 
 • จำลองการใช้งานค่าสายตาในสภาวะจริงเพื่อความคมชัดและความสบายตาด้วย Magnon trial lens set 
 • จำลองการใช้งเลนส์โปรเกรสซีฟในสภาวะจริงเพื่อความคมชัดและความสบายตาด้วย Progressive trial lens set by Rodenstock, Hoya, Nikon, Essilor  
4. ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น (Ocular health)

ด้วย DNeye scanner และ Ophthalmoscope

 • ตรวจหาค่าการหักเหของแสงภายในลูกตาได้ละเอียดถึง 0.01 Diopter โดยใช้เทคโนโลยี Wavefront
 • ตรวจหาความดันตา Non contact (Air puff) โดยนำค่าความหนากระจกตามาคำนวนด้วย
 • ตรวจหาขนาดรูม่านตาในระยะไกลและระยะใกล้ และในสภาวะแสงที่แตกต่างกัน
 • ตรวจหาความโค้งกระจกตาและสร้างแผนภูมิจำลองกระจกตา
 • ตรวจหาความกว้างช่องด้านหน้าลูกตาทั้งฝั่งหัวตาและหางตา
 • ตรวจหาความหนาของกระจกตา
 • ประเมินและตรวจสอบความใสของตัวกลางของการเดินแสงภายในลูกตา
 • ตรวจหาความผิดปกติบนจอรับภาพ
5. สรุปผลและให้คำแนะนำในการรักษา (Doctor Consult)

ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการรักษาปัญหาการมองเห็นโดยหมอสายตา (Doctor of Optometry) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะจากกระทรวงสาธารณสุข

6. การวัด Fitting โดย PDmeter และ Impressionist
 • ตรวจหาระยะห่างระหว่างรูม่านตาทั้ง 2 ข้างซึ่งมีผลกับการมองเห็น
 • ตรวจหาค่า Parameter ต่างๆ เช่น ความเทหน้าแว่น, ความห่างของกระจกตาถึงเลนส์,ความโค้งของกรอบแว่น ซึ่งค่าเหล่านี้มีผลกับเลนส์โปรเกรสซีฟ

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

1. นัดตรวจล่วงหน้า

เลือกวันเวลาที่สะดวก
พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อ

2. เข้ารับการตรวจ

เข้ารับการตรวจแบบละเอียด
ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที

3. ฟังคำแนะนำ

ฟังคำแนะนำในการเลือก
กรอบและเลนส์

4. เลือกกรอบแว่น

เลือกกรอบแว่น
ที่เหมาะสมและถูกใจ

5. สั่งเลนส์คู่ใหม่

ดำเนินการสั่งเลนส์คู่ใหม่
ใช้เวลาตามความยากง่ายของเลนส์

6. นัดรับสินค้า

เมื่อเสร็จแล้วจะนัดให้ลูกค้ามารับ
ใช้เวลาประมาณ 10-14 วัน