SERVICE

Our service

การตรวจของที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นโดยเน้นองค์ประกอบการมองเห็นที่ดีที่สุดหลักๆ 3 อย่าง คือ

Refraction

คือ การตรวจสายตาที่เกี่ยวข้องกับแสงจากกระจกตาถึงจอรับภาพ

Binocular vision

คือ การตรวจการทำงานของ 2 ตา โดยเน้นที่กล้ามเนื้อตาและการรวมภาพ

Ocular health

คือ การตรวจสุขภาพตาพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น

Digital phoropter by Topcon

สำหรับตรวจสายตาอย่างละเอียด  รวมไปถึงตรวจความสมดุลของตาทั้งสองข้างและการเคลื่อนไหวของตา

เลนส์โปรเกรสซีฟ เลนส์โปรเกรสซีฟ ราคา จำหน่ายเลนส์โปรเกรสซีฟ ตัดเลนส์โปรเกรสซีฟ
เลนส์โปรเกรสซีฟ เลนส์โปรเกรสซีฟ ราคา จำหน่ายเลนส์โปรเกรสซีฟ ตัดเลนส์โปรเกรสซีฟ

Trial progressive lens set

สำหรับทดสอบเลนส์โปรเกรสซีฟ ซึ่งเรามีหลายรุ่นให้ทดลองก่อนซื้อจริง

Impressionist

ใช้สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ ซึ่งสำคัญมากในเลนส์โปรเกรสซีฟ

คลินิกออร่า จำหน่ายกรอบแว่นหลายแบรนด์สำหรับเลนส์โปรเกรสซีฟ
คลินิกแว่นตาออร่า ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟ มีบริการวัดสายตาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

DNeye scanner

 ใช้สำหรับวิเคราะห์โครงสร้างตา ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น เพื่อหาสาเหตุของการเกิดความผิดปกติในการมองเห็น และตรวจวัดความดันตา

บริการตรวจสายตาอย่างละเอียดรวม 6 ขั้นตอน

1. การซักประวัติ (Patient History)

ซักประวัติการใช้แว่น ประวัติการมองเห็น ประวัติการใช้สายตา รวมไปถึงประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการมองเห็นเพื่อประเมินสาเหตุที่ส่งผลต่อการมองเห็นในเบื้องต้น

2. ตรวจการทำงานของตาเบื้องต้น (Preliminary Evaluation)
 • ตรวจการเคลื่อนไหวของตา (Visions Test) ทดสอบความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวของตาทั้ง 2 ข้างทั้ง 8 ทิศทาง 
 • ตรวจลานสายตาเบื้องต้น (Visual Fields) ทดสอบพื้นที่การมองเห็นและมุมมองของภาพ 
 • ตรวจตาเข/ ตาเหล่เบื้องต้น (Cover Test) ทดสอบสภาวะตาเข/ ตาเหล่ 
 • ตรวจตาบอดสี (Color Test) ทดสอบความสามารถในการแยกแยะสี เพื่อตรวจสอบภาวะการมองเห็นสีบกพร่อง 
 • ตรวจการเพ่งระยะใกล้ (Near point of accommodation) ทดสอบความสามารถในการเพ่งเมื่อมองในระยะใกล้ 
3. ตรวจหาค่าสายตาอย่างละเอียด (Refraction)

ตรวจหาความผิดปกติของสายตา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความผิดปกติในการมองเห็น ด้วยเครื่อง Phoropter ที่มีความละเอียดสูง โดยมีขั้นตอนการตรวจดังนี้ 

 • ตรวจความสามารถในการมองเห็นของตาแต่ละข้าง ทั้งระยะไกลและใกล้ (Visual Acuity) 
 • แยกแยะความผิดปกติของการมองเห็น ว่าเกิดจากปัญหาสายตาหรือสุขภาพตาด้วย Pinhole Test 
 • ตรวจหาค่าสายตาสั้น-สายตายาว-สายตาเอียงเบื้องต้นด้วย Digital phoropter by Topcon
 • ตรวจหาค่าสายตาสั้น-สายตายาว-สายตาเอียงอย่างละเอียด ด้วยกระบวนการ Subjective Refraction 
 • ตรวจหาค่าสายตายาวตามวัยในขณะมองใกล้ด้วย BCC (Addition) 
 • จำลองการใช้งานค่าสายตาในสภาวะจริงเพื่อความคมชัดและความสบายตาด้วย Magnon trial lens set 
 • จำลองการใช้งเลนส์โปรเกรสซีฟในสภาวะจริงเพื่อความคมชัดและความสบายตาด้วย Progressive trial lens set by Rodenstock, Hoya, Nikon, Essilor  
4. ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น (Ocular health)

ด้วย DNeye scanner และ Ophthalmoscope

 • ตรวจหาค่าการหักเหของแสงภายในลูกตาได้ละเอียดถึง 0.01 Diopter โดยใช้เทคโนโลยี Wavefront
 • ตรวจหาความดันตา Non contact (Air puff) โดยนำค่าความหนากระจกตามาคำนวนด้วย
 • ตรวจหาขนาดรูม่านตาในระยะไกลและระยะใกล้ และในสภาวะแสงที่แตกต่างกัน
 • ตรวจหาความโค้งกระจกตาและสร้างแผนภูมิจำลองกระจกตา
 • ตรวจหาความกว้างช่องด้านหน้าลูกตาทั้งฝั่งหัวตาและหางตา
 • ตรวจหาความหนาของกระจกตา
 • ประเมินและตรวจสอบความใสของตัวกลางของการเดินแสงภายในลูกตา
 • ตรวจหาความผิดปกติบนจอรับภาพ
5. สรุปผลและให้คำแนะนำในการรักษา (Doctor Consult)

ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการรักษาปัญหาการมองเห็นโดยหมอสายตา (Doctor of Optometry) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะจากกระทรวงสาธารณสุข

6. การวัด Fitting โดย PDmeter และ Impressionist
 • ตรวจหาระยะห่างระหว่างรูม่านตาทั้ง 2 ข้างซึ่งมีผลกับการมองเห็น
 • ตรวจหาค่า Parameter ต่างๆ เช่น ความเทหน้าแว่น, ความห่างของกระจกตาถึงเลนส์,ความโค้งของกรอบแว่น ซึ่งค่าเหล่านี้มีผลกับเลนส์โปรเกรสซีฟ

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

1. นัดตรวจล่วงหน้า

เลือกวันเวลาที่สะดวก
พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อ

2. เข้ารับการตรวจ

เข้ารับการตรวจแบบละเอียด
ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที

3. ฟังคำแนะนำ

ฟังคำแนะนำในการเลือก
กรอบและเลนส์

4. เลือกกรอบแว่น

เลือกกรอบแว่น
ที่เหมาะสมและถูกใจ

5. สั่งเลนส์คู่ใหม่

ดำเนินการสั่งเลนส์คู่ใหม่
ใช้เวลาตามความยากง่ายของเลนส์

6. นัดรับสินค้า

เมื่อเสร็จแล้วจะนัดให้ลูกค้ามารับ
ใช้เวลาประมาณ 10-14 วัน
เลนส์โปรเกรสซีฟ เลนส์โปรเกรสซีฟ ราคา จำหน่ายเลนส์โปรเกรสซีฟ ตัดเลนส์โปรเกรสซีฟ