หมอสายตา(Optometrist) คือใคร

หมอสายตาหรือนักทัศนมาตร(Optometrist) คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสายตา และระบบการมองเห็นของมนุษย์ โดยศึกษาเฉพาะทางด้านระบบการมองเห็นในสาขา “Doctor of Optometry,O.D.” (เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 6ปี) ซึ่งในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีบุคลากรในด้าน Optometrist มาร่วม100ปีแล้ว โดยทำหน้าที่เป็น Primary Health Care ในการตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับตา พร้อมทำการรักษาปัญหาด้านสายตาและความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาเป็นหลัก และส่งต่อคนไข้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพตา/โรคตาให้กับจักษุแพทย์(ophthalmologist) ทำการรักษาต่อไป ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของจักษุแพทย์ได้อย่างมาก…

โดยในประเทศไทย สาขาทัศนมาตรศาสตร์(Doctor of Optometry,O.D.) ได้เข้ามาเปิดสอนในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2545 ณ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง ….ซึ่งในปัจจุบัน(พ.ศ.2557)มีบุคลากรที่จบการศึกษาด้านทัศนมาตร และผ่านการสอบใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะจากกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 100 คน ในประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *