Dashboard

จำนวน Blog ทั้งหมด
92
จำนวน Fliter ทั้งหมด
701
การใช้งาน Dashboard

หน้าจัดการข้อมูลประกอบไปด้วยการตั้งค่าข้อมูลอยู่ 2 ส่วน

1.) เพิ่ม/แก้ไข BLOG

1.) เพิ่ม/แก้ไข Products